Knihovní řád

K N I H O V N Í   Ř Á D
Obecní knihovny ve Václavovicích

Článek 1
Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna ve Václavovicích je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  – výpůjční služby
  – informační služby: o katalozích, fondech a využívání knihovny
  přístup na internet
 2. Služby uvedené v odst.1 poskytuje knihovna bezplatně.
 3. Knihovna poskytuje za úhradu registraci uživatelů.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

Článek 3
Registrace uživatelů

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Změnu těchto údajů je povinen uživatel knihovně neprodleně oznámit.
 3. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.  

Článek 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.     
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

Článek 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

Článek 6
Výpůjční řád

 1. Knihovna zapůjčuje knihovní dokumenty /dále jen dokumenty/, tj. knihy, časopisy, případně jiné z vlastního fondu nebo fondu výměnných souborů.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny. Nežádá-li vypůjčený dokument jiný uživatel, může být tato lhůta knihovníkem až 3x o jeden měsíc prodloužena.
 3. Uživatel může požádat ústně nebo e-mailem o rezervaci dokumentu.
 4. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení dokumentu.
 5. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat jiným osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 6. Uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu, v jakém ho převzal. Uživatel nesmí do vypůjčeného dokumentu graficky ani jinak zasahovat /podtrháváním, zvýrazňováním či psaním poznámek/.

Článek 7
Postihy za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 1. Pokud uživatel nevrátí dokumenty ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit poplatek z prodlení. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.
 2. Jestliže uživatel nevrátí dokument ani po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu), následuje vymáhání právní cestou.
 3. Uživatel je povinen nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a nahradit vzniklou škodu.
 4. O způsobu a výši finanční náhrady rozhoduje knihovník.
 5. Za poškození, ztrátu dokumentu, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Václavovicích a Poučení o ochraně osobních údajů.
 3. Ruší se Knihovní řád platný od 1.1.2005.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 5. Změny Knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku, který schvaluje Rada obce Václavovice.

Ve Václavovicích dne 7. 12. 2020

 Ing. Magda Pustková                Ing. Světlana Poledníková, Mgr. Eva Šlosarová
starostka obce                                                         knihovník

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna ve Václavovicích (dále jen knihovna).
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.
Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.
Služební údaje: číslo čtenáře, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínky, účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě a čase. Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem.

Práva uživatelů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 2 roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Václavovice.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.